ZASADY OGÓLNE

 1. Akademia Piłkarska „BONITO” prowadzi treningi piłkarskie dla dzieci w wieku do 12-ego roku życia. Nie wyklucza się udziału dzieci starszych za zgodą koordynatora Akademii.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Akademii Piłkarskiej „BONITO” jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.
 3. Opiekun zobowiązuje się do systematycznego opłacania składki członkowskiej.
 4. Wysokość składki członkowskiej ustala zarząd Akademii. Akademia Piłkarska „BONITO” zastrzega sobie możliwość udzielenia rabatów na treningi według własnego uznania.
 5. Zajęcia odbywają sie wg ustalonego harmonogramu.
 6. W razie wypadków losowych Akademia Piłkarska „BONITO” zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć.
 7. Akademia Piłkarska „BONITO” nie prowadzi zajęć w czasie ferii szkolnych, świąt i dni wolnych od pracy.
 8. Akademia Piłkarska „BONITO” odpowiada za uczestników tylko w trakcie trwania zajęć.
 9. Za ewentualne szkody związane z nieodpowiednim zachowaniem podopiecznego na treningach piłkarskich odpowiada Opiekun dziecka.
 10. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci
  z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA AKADEMII

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Akademii Piłkarskiej ” BONITO”.
 2. Zawodnik Akademia Piłkarska „BONITO” zobowiązuje się:
  1. godnie reprezentować barwy Akademii „BONITO” zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
  2. trenować w jednolitym stroju treningowym Akademii „BONITO”,
  3. na trening przynosić strój sportowy, korki lub buty halowe, ochraniacze.
  4. przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
  5. wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
  6. być sumiennym i zdyscyplinowanym,
  7. w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
  8. wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
 3. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii Piłkarskiej „BONITO” i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii Piłkarskiej „BONITO” sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt  sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
 4. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.
 5. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił
  2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe.
 6. Uczestnicy zajęć dobierani są do grup pod względem wieku oraz umiejętności piłkarskich.
 7. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 8. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
 9. Zawodnicy Akademii Piłkarskiej „BONITO” mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA

 1. Opiekun ma prawo do zmiany grupy swojego dziecka po wyrażeniu zgody przez Koordynatora Akademii Piłkarskiej „BONITO”
 2. Opiekun zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia Deklaracji członkowskiej, w tym przede wszystkim informacji o stanie zdrowia dziecka  i ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w treningach piłkarskich.
 3. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 4. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 5. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do  10-go dnia każdego miesiąca.
 7. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem Akademii Piłkarskiej „BONITO”.
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę  o każdej nieobecności dziecka na treningu.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Akademia Piłkarska „BONITO” pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 10. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami, wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii Piłkarskiej „BONITO”

 

RODZAJE WYRÓŹNIEŃ

 1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników Akademia Piłkarska „BONITO” są:
  1. pochwała,
  2. list gratulacyjny,
  3. dyplom uznania,
  4. nagroda rzeczowa,
 2. Organem właściwym do przyznania nagrody jest kadra trenerska
  Akademia Piłkarska „BONITO”

RODZAJE KAR

 1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademia Piłkarska „BONITO” są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
  4. dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.
 2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii Piłkarskiej „BONITO”, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akademia Piłkarska „BONITO” zastrzega sobie zmiany w regulaminie
  z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej „BONITO”.
 3. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących.
 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo
  i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.